Orange Beach Fresh Fruit Smoothies

You are here: Home / Menu / Orange Beach Fresh Fruit Smoothies

Smoothie Bowls

Liquid Life Cafe is now proudly serving Fresh Fruit Smoothies and Smoothie Bowls.

Our Smoothie Bowls are made with fresh, wholesome, guilt-free ingredients.

  • Acai 4
  • Berry Pom 6
  • King Kale 7
  • Kool Kiwi
  • mango smoothie
  • mango tango
  • Peach Para 5
  • Strawberry 8
  • strawberry smoothie
  • Wildberry 6